• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Науково-методична робота

Науково - методична робота

В школі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи; предметні методичні комісії; творчі групи вчителів з певних проблем навчально-виховного процесу.

Планування методичної роботи відображено у річному плані роботи школи і здійснюється на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу за попередній навчальний рік.

На початку навчального року в школі видається наказ про організацію методичної роботи, в якому визначається головна методична проблема школи, охоплення всіх педагогічних працівників різними формами методичного навчання тощо.

Роки/накази

«Про організацію методичної роботи в школі»

2010-2011

№ 90 від 01.09.2010р.

2011-2012

№ 104 від 01.09.2011р.

2012-2013

№ 91 від 31.08.2012р.

2013-2014

№ 130 від 02.09.2013р.

Пріоритетним завданням науково-методичної роботи в школі є підготовка вчителів до прийняття та реалізації цілей шкільної освіти.

Головна мета:

- Забезпечення сучасної якості освіти на основі формування ключових компетенцій особистості, визначених державними стандартами, через створення освітнього простору, реалізацію індивідуалізації навчання, розвитку та соціалізації особистості.

- Створення атмосфери турботи й підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби.

Аналізуючи науково-методичну роботу в школі за останні три роки, слід зазначити, що оскільки освітній процес є тривалим і змінюється відповідно до економічних, політичних та соціально - педагогічних умов у країні, з часом відбулися зміни у змісті, структурі, формах методичної роботи, що були обумовлені соціальними запитами, новими досягненнями науки і культури, а також наповненням науково-методичної, матеріально-технічної бази школи.

Основні завдання науково-методичної роботи в школі:

1. Систематичне підвищення наукового та методичного рівня вчителів.

2. Підготовка вчителя до освоєння ним змісту програм по предметах та технологій їх реалізацій.

3. Постійне ознайомлення з досягненнями психолог-педагогічних дисциплін і методикою викладання.

4. Вивчення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій, розвиток ініціативи та творчості, підтримка інноваційної діяльності вчителів.

5. Вивчення та практична реалізація програм і положень підручників, розуміння їх особливостей і вимог з позиції формування національної школи (з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у навчальному році).

6. Спрямування науково-методичної роботи на створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічний розвиток здібних і обдарованих учнів, реалізацію їх творчих запитів.

7. Збагачення новими, прогресивними і більш досконалими методами і засобами навчання.

8. Постійне вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги як в питаннях теорії, так і практичній діяльності, в підвищенні результативності його педагогічної праці.

Робота над колективною та індивідуальною науково-методичною темою.

Протягом 2010-2013 н.р. робота педагогічного колективу школи була спрямована на подальшу реалізацію науково-методичної проблеми району «Інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності» у поєднанні з загальношкільною науково-методичною проблемою « «Компетентісний підхід в особистісно-орієнтованому навчанні».

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок, вмінь. Для підвищення ефективності функціонування системи науково-методичної роботи у навчальному закладі при плануванні роботи враховувалися вимоги, які випливають з об’єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів:

- практична спрямованість;

- науковість;

- конкретність;

- систематичність та системність;

- оперативність;

- оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи.

Планування науково-методичної роботи будується на основі діагностики (аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій). Моделювання динамічної структури, змісту й форм науково-методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу, освітніх потреб суспільства, науково-методичної проблеми школи.

У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та загальношкільні форми роботи.

Індивідуальні форми роботи:

- наставництво;

- самоосвіта;

- індивідуальні консультації, співбесіди;

- творчі звіти;

- практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, в позакласній роботі;

- висвітлення в фахових виданнях передового педагогічного досвіду.

Групові форми роботи:

- предметні методичні комісії;

- творчі групи;

- семінари;

- «школа молодого вчителя»;

- тренінги та інш.

Загальношкільні форми роботи:

- педради;

- інструктивно-методичні наради;

- методичні виставки;

- предметні тижні;

- науково-практичні конференції;

- педагогічні читання;

- педагогічні зустрічі;

- дні відкритих дверей;

- «круглий стіл»;

- Огляд методичної літератури.

Шляхи формування та удосконалення професійної компетентності учителя.

1. Розуміння вчителем своєї індивідуальної сутності, потреба мати свій власний стиль професійної діяльності і бути конкурентно-здатним у сучасних соціально-економічних умовах, пошук оптимальних особисто для нього педагогічних технологій.

2. Проведення самодослідження та обґрунтування для себе стратегії та тактики саморозвитку.

3. Створення особистої позитивної «я-концепції», інноваційний підхід до удосконалення професійної компетентності як у курсовий, так і між курсовий період, рефлексія і аналіз власної діяльності.

4. Цілеспрямована систематична робота над методичною темою.

5. Кооперативна професійна взаємодія з колегами.

6. Підтримка професійної адаптації молодого вчителя.

Вдосконалення професійної майстерності вчителів – провідна мета діяльності предметних методичних комісій школи, які організують свою діяльність згідно положення про ПМК.

Робота предметних методичних комісій.

В школі створені такі предметні комісії:

Назва комісії

Керівник

Предмети

1.

Історії та мистецтв

Осипенко І.П. – вчитель історії та правознавства, вища кат., старший вчитель.

Історія, правознавство, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, обслуговуюча праця

2.

Фізико - математичних дисциплін

Любка О.М. – вчитель фізики, спеціаліст І кат.

Математика, фізика, інформатика, економіка

3.

Природничого та спортивно-оздоровчого циклу

Липецька О.І. – вчитель біології, вища кат., старший вчитель

Біологія, хімія, географія, основи здоров’я, фізична культура, ЗВ

4.

Гуманітарного циклу

Кроль В.В. – вчитель української мови та літератури, світової літератури

Українська мова та література, світова література

5.

Іноземних мов

Щиголь Н.М. – вчитель англійської мови, спеціаліст ІІ кат.

Англійська мова, німецька мова, іспанська мова, французька мова

6.

Вчителів початкових класів, вихователів ГПД

Василюк Л.М. – вчитель початкових класів, вища кат.

Початкові класи, вихователі ГПД

Діяльність предметних методичних комісій спрямована на удосконалення процесу навчання та виховання учнів, впровадження в навчально-виховний процес сучасних засобів навчання, застосування нових інформаційних технологій в навчальний процес, апробацію інноваційних методів навчання, вивчення системи міжпредметних зв’язків та особистісно – зорієнтованого навчання, розвитку творчих здібностей учнів, на реалізацію загальної методичної теми.

Завдання та напрямки діяльності предметної методичної комісії.

1. Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому професійному рівні.

2. Задоволення потреб школярів у інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.

3. Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

4. Обговорення питань з методики викладання предмету, принципових питань програми Міністерства освіти, узгодження календарно-тематичних планів.

5. Розгляд питань організації керівництва і контролю за якістю навчальної роботи школярів.

6. Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

7. Координація навчально-виховної діяльності вчителів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.

8. Вивчення і впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на уроці та в позаурочний час.

9. Проведення оглядів кабінетів.

Робота з молодими та малодосвідченими вчителями в школі.

Важливою ланкою методичної роботи школи є робота з молодими вчителями.

В школі працює ----молодих учителів. Організовано наставництво. Головою ради наставників є заступник директора школи з навчальної роботи Діденко Т.П. Досвідчені вчителі та адміністрація школи надають необхідну науково-методичну допомогу, проводять співбесіди, відкриті уроки, консультації, що сприяє розвитку та становленню молодих вчителів.

Творчо працює школа молодого вчителя під керівництвом Курило В.О.. Засідання школи проводяться раз на місяць. Молоді вчителі беруть участь у різноманітних шкільних заходах, роботі методичних комісій, залучаються до проведення педагогічних рад та психолого-педагогічних семінарів. Вчитель французької мови Кирієнко Ольга Сергіївна в 2012 році посіла І місце в районному конкурсі «Вчитель року» в номінації «французька мова». Влітку 2013 року вчитель німецької мови Завгородня Тетяна Анатоліївна проходила стажування Гете університеті місто Берлін, Німеччина.

Педагогічна профорієнтація.

Для орієнтації молоді на педагогічну професію в школі проводяться щорічні заходи з професійної орієнтації серед учнів 9 – 11-х класів.

Спільно з центром зайнятості населення Деснянського району щорічно проводяться групові консультації: «Учитель – професія цікава», «Які вимоги до людини ставить професія учителя» та інш.

Випускники нашої школи, які працюють учителями в рідній школі:

1. Шевченко Тетяна Миколаївна – вчитель основ здоров’я, заступник директора з виховної роботи.

2. Павлова Оксана Олександрівна – вчитель хімії.

3. Бойко Олена Олександрівна – вчитель англійської мови.

4. Святенко Ярослава Володимирівна – вчитель англійської мови.

5. Бондар Марія Олександрівна – вчитель англійської мови.

6. Панасюк Вікторія Олександрівна – вчитель початкових класів і української мови та літератури.

7. Гірда Юлія Володимирівна – керівник гуртка.

Кiлькiсть переглядiв: 3030

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2022 Наступна
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031